Inhoud

Inhoud


Algemene Voorwaarden


1. Op verzoek zal opdrachtnemer beeldmateriaal kosteloos ter beschikking stellen voor promotiedoeleinden. Deze publiciteitsfoto's zijn vrij te gebruiken, op voorwaarde dat opdrachtgever de naam van de betreffende fotograaf vermeldt.

2. Tijdens het evenement mogen foto's/video-opnamen worden gemaakt, mits opdrachtnemer deze foto's kosteloos mag gebruiken en verspreiden.

3. Het afgesproken honorarium is exclusief BTW en reis- en parkeerkosten. Reiskosten worden vergoed op basis van 19ct per kilometer.

4. Als opdrachtnemer op de evenementlocatie aanwezig moet zijn tijdens lunch- of dinertijd, dan voorziet opdrachtgever in een vegetarische maaltijd.

5.a Bij uitstel of annulering vergoedt opdrachtgever alle door opdrachtnemer gemaakte (voorbereidings)kosten. Daarnaast gelden de volgende percentages van het afgesproken honorarium:

I. bij uitstel of annulering 7 dagen of minder voor het evenement: 100% van het honorarium;
II. bij uitstel of annulering tussen 8 en 14 dagen voor het evenement, 75% van het honorarium;

III. bij uitstel of annulering tussen 15 en 30 dagen voor het evenement, 50% van het honorarium;
IV. bij uitstel of annulering tussen 31 en 60 dagen voor het evenement, 25% van het honorarium.
5.b Deze regel geldt niet in geval van een expliciete eis van een overheidsinstelling om het evenement niet door te laten gaan. Ook in dit geval dienen echter voorbereidende werkzaamheden te worden uitbetaald door opdrachtgever.
5.c Mocht de opdrachtgever uit eigen beweging de in 5b genoemde regels van de overheid ruimer interpreteren dan nodig, dan wordt annulering beschouwd als een eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en dus nadrukkelijk niet als overmacht.

6. Als opdrachtgever na beëindiging van de samenwerking met opdrachtnemer het/de format/concept/titel van opdrachtnemer voortzet, dan betaalt opdrachtgever daarvoor een vergoeding aan opdrachtnemer.

7. Als voor facturatie aanvullende gegevens nodig zijn, zoals inboekcodes, ordernummers, e.d., dan zorgt opdrachtgever dat deze voorafgaand aan de uitvoeringsdatum in bezit zijn van de opdrachtnemer.

8. Mocht de opdrachtgever een afwijkende wijze van factureren eisen, anders dan per post of e-mail, dan kan opdrachtnemer een administratietoeslag à 5% toevoegen aan de factuur.

9. Financiële en privacygevoelige informatie van zowel opdrachtgever en opdrachtnemer blijft vertrouwelijk. Hierbij hoort ook dat opdrachtgever niet zonder toestemming telefoonnummer of woonadres van opdrachtnemer doorspeelt aan derden.
 

 


Terug naar Overige
p. 599